1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy?
i. EchtVEELvoorWeinig.nl – TradinQ neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat
u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens
zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht
van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens
omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is EchtVEELvoorWeinig – TradinQ in deze een
zo genaamde: verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IP-adres
viii. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming
van ouders of voogd. EchtVEELvoorWeinig – TradinQ kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar
is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan
i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@echtveelvoorweinig.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk
verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. EchtVEELvoorWeinig – TradinQ verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven;
iii. U de gelegenheid te geven om via onze website een afspraak met ons te maken;
iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Hoe lang we gegevens bewaren
i. EchtVEELvoorWeinig – TradinQ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie
over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via:
info@echtveelvoorweinig.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
i. EchtVEELvoorWeinig – TradinQ maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze
cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van EchtVEELvoorWeinig hebben,
stuur dan een verzoek naar info@echtveelvoorweinig.nl
iii. EchtVEELvoorWeinig wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom
vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt EchtVEELvoorWeinig u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. EchtVEELvoorWeinig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt EchtVEELvoorWeinig u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw
klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@echtveelvoorweinig.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u op de website van
Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt EchtVEELvoorWeinig. veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er
zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.
10. BEVEILIGING EN VERSIE
A. Wij nemen het echt serieus
i. EchtVEELvoorWeinig neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact met ons op via info@echtveelvoorweinig.nl
B. Versie
i. De huidige versie is 20190813
11. VRAGEN
A. Contactpersoon
EchtVEELvoorWeinig heeft Gregory Stuurman aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de
AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene
vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via gregory@tradinq.nl